Top

การทำสมาธิ

 

ขั้นตอนแรกในการเดินทางทางจิตวิญญาณคือการทำสมาธิ หากคุณไม่มีก้าวแรก การเดินทาง 1,000 ไมล์จะไม่มีวันเริ่มต้น การบ่มเพาะจิตวิญญาณของคุณเป็นเรื่องฉุกเฉิน อย่าทิ้งไว้พรุ่งนี้

การทำสมาธิสำหรับเราคือการเรียนรู้ที่จะไม่สูญเสียพลังไปกับความคิดของเรามากนัก การทำสมาธิสอนให้เรากลับไปยังแหล่งที่แท้จริงของเรา เพื่อกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรา

การทำสมาธิหยุดความคิด และนำเราเข้าสู่ความเงียบ เราต้องการความเงียบ เนื่องจากเราห่างไกลจากธรรมชาติมากเกินไป เราจำเป็นต้องกลับสู่ธรรมชาติ และเชื่อมต่อกับสติปัญญาของพระเจ้า และห้องสมุดจักรวาลอีกครั้ง ตามกฎของธรรมชาติ ห้องสมุดจักรวาลมีบทเรียน และความรู้ที่เป็นประโยชน์ และใช้ได้จริงทั้งหมด ที่สะสมมาตลอดชีวิต

มีอิสระจากนิสัย ประเพณี อารมณ์ของคุณ การทำสมาธิจะช่วยให้คุณเข้าสู่พื้นที่ที่ไร้ขอบเขตนี้ และค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ

การทำสมาธิเป็นพื้นที่แห่งความเงียบที่กว้างขวาง ซึ่งมีเสียงศักดิ์สิทธิ์ -การเต้นของหัวใจ เสียงของชีวิต และจักรวาล การถือกำเนิดของดอกไม้ และสัตว์ เสียงของการดำรงอยู่ เสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณ ในการทำสมาธิคุณสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิต

การทำสมาธิคือการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความถี่สูงสุด ซึ่งมีความเงียบ และมีเพียงความเงียบเท่านั้นที่คุยกับคุณ การทำสมาธิเป็นรากฐานของความสงบ การทำสมาธิเป็นวิธีที่ถูกต้อง ทางเลือกในการมีอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่มีการควบคุมโดยผู้อื่น

Share