Top

การฝึกโยคะอวยซา

โยคะฮวยซ่า เป็นชุดของการเคลื่อนไหวยืดเหยียดร่างกายที่มีโครงสร้างที่ดี ผสมผสานกับเทคนิคการหายใจแบบพิเศษของฮวยซ่า ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และช่วยให้ผู้ฝึกมีความก้าวหน้าในเส้นทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคการทำสมาธิแบบฮวยซ่า เพื่อชำระร่างกาย ทำความสะอาดจิตใจและทำให้จิตวิญญาณสว่างไสว...

Share