Top

พันธกิจ

วิธีการของฮวยซ่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุสุขภาพโดยรวมผ่านการใช้พลังจักรวาล เพื่อการมีวินัยในตนเอง การตระหนักรู้ในตนเอง และการตระหนักถึงความดีงามขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

โยคะและการทำสมาธิ

โยคะเป็นปรากฏการณ์ของการใช้ชีวิต โยคะเป็นศาสตร์ เป็นเทคโนโลยี ...

ความสุข และจิตวิญญาณ

มีภูมิปัญญาพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถแก้ไขความทุกข์ยากของโลกได้ ไ...

พลังจักรวาล

พลังงจักรวาลเป็นพลังสำคัญที่ค้ำจุนชีวิตทุกรูปแบบ สามารถพบได้...

วิสัยทัศน์ของฮวยซ่า

ฮวยซ่าเป็นชุมชนนานาชาติของผู้ฝึกปฏิบัติด้านพลัง

เหตุการณ์ล่าสุด

นักเรียนหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมกิจกรรมของเราทุกปี มาร่วมสำรวจตัวเองกันเถอะ

ข้อความรับรอง

จากนักเรียน HUESA ทั่วโลก