Top
 

Medical Disclaimer

Учењата и техниките дадени во ХУЕСА методот не можат да го заменат советот од медицински професионалец (лекар, психијатар, психолог, медицинска сестра или фармацевт).

Тие не треба да се толкуваат како обид да се понуди или да се даде медицински совет, дијагноза или третман или на друг начин да се вклучи во практиката на медицината.

Особено, студентите на ХУЕСА не се охрабруваат да го прекинат својот медицински третман или да започнат нов медицински третман. Овие одлуки може да ги донесе само поединецот во консултација со овластен медицински професионалец.